Arkkitehtitoimisto

OKULUS TIETOSUOJASELOSTE


1 Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Okulus Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Laadittu 15.1.2024. Viimeisin muutos 15.1.2024

1.1.1 Rekisterinpitäjä
Okulus Oy, Arkkitehtitoimisto Okulus
Vanha Saunalahdentie 20, 02330 Espoo
1643104-0

1.1.2 Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Mikko Bonsdorff, rekisteri@okulus.fi

1.1.3 Rekisterin nimi
Okuluksen asiakasrekisteri

1.1.4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
yhteystietojen hallinta sekä asiakkuussuhteen hoitaminen ja tiedottaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

1.1.5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat nimi- ja yhteystiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä
käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston
vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa
olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus
erikseen.

1.1.6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen
median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa
asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista
lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

1.1.7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin
niin on sovittu asiakkaan kanssa.

1.1.8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

1.1.9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

1.1.10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).